واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

شبیه ساز احیای پایه و احیای پیشرفته و مدیریت صحنه تصادف مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی و هوش مصنوعی شبیه ساز احیای پایه و احیای پیشرفته و مدیریت صحنه تصادف مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی و هوش مصنوعی

شبیه ساز احیای پایه و احیای پیشرفته و مدیریت صحنه تصادف مبتنی بر تکنولوژی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی و هوش مصنوعی

مدل

: CPR ver 2.34
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیواقعیت افزوده و واقعیت مجازیسیستم های واقعیت مجازی