تجهیزات رشد بلور

دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی

دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی

مدل

: ال آر 99
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات رشد بلورچکرالسکی