نرم افزار آموزشی

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه نهم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه نهم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه نهم

مدل

: پایه نهم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هشتم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هشتم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هشتم

مدل

: پایه هشتم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هفتم آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هفتم

آزمایشگاه مجازی علوم تجربی پایه هفتم

مدل

: پایه هفتم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک 1 رشته های مهندسی و علوم آزمایشگاه مجازی فیزیک 1 رشته های مهندسی و علوم

آزمایشگاه مجازی فیزیک 1 رشته های مهندسی و علوم

مدل

: فیزیک 1 - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک 2 رشته های مهندسی و علوم آزمایشگاه مجازی فیزیک 2 رشته های مهندسی و علوم

آزمایشگاه مجازی فیزیک 2 رشته های مهندسی و علوم

مدل

: فیزیک 2 - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دهم آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دهم

آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دهم

مدل

: پایه دهم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دوازدهم آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دوازدهم

آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه دوازدهم

مدل

: پایه دوازدهم - یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه یازدهم آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه یازدهم

آزمایشگاه مجازی فیزیک، شیمی و زیست پایه یازدهم

مدل

: پایه یازدهم- یک کاربر - یکساله
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشیشبیه ساز نرم افزاری آموزش فیزیک، شیمی و زیست
نرم افزار آموزش آناتومی تشریح یار نرم افزار آموزش آناتومی تشریح یار

نرم افزار آموزش آناتومی تشریح یار

مدل

: s98-2
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیکیت و نرم افزارهای آموزشینرم افزار آموزشینرم افزار آموزش آناتومی و پزشکی