عمومی و پشتیبانی

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره الکتریکی و مافلی
var  کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی var  کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی

var کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی

مدل

: VAR01E3
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره ذوب قوسی تحت خلا
vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5 vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5

vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5

مدل

: vim3e5
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره خلا، کوره خلا بالا
آب خالص ساز آب خالص ساز

آب خالص ساز

مدل

: PAK-WPS2ROT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: شیشه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری