تبخیر کننده و تغلیظ کننده

پایلوت روتاری اواپراتور 20 لیتری پایلوت روتاری اواپراتور 20 لیتری

پایلوت روتاری اواپراتور 20 لیتری

مدل

: DRE-02
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر کننده
تبخیر کننده تک مرحله ای فیلم ریزشی تبخیر کننده تک مرحله ای فیلم ریزشی

تبخیر کننده تک مرحله ای فیلم ریزشی

مدل

: RU 155
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر کننده
دستگاه تبخیر کننده تک مرحله ای دستگاه تبخیر کننده تک مرحله ای

دستگاه تبخیر کننده تک مرحله ای

مدل

: UO8
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر کننده
سیستم لایه نشانی در خلأ به روش تبخیر حرارتی سیستم لایه نشانی در خلأ به روش تبخیر حرارتی

سیستم لایه نشانی در خلأ به روش تبخیر حرارتی

مدل

: DTT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر حرارتی
سیستم لایه نشانی درخلاء به روش تبخیر حرارتی سیستم لایه نشانی درخلاء به روش تبخیر حرارتی

سیستم لایه نشانی درخلاء به روش تبخیر حرارتی

مدل

: DTT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر حرارتی
سیستم منبع تبخیر مقاومتی با منابع تغذیه سیستم منبع تبخیر مقاومتی با منابع تغذیه

سیستم منبع تبخیر مقاومتی با منابع تغذیه

مدل

: FHC&PS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر کننده
لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

مدل

: ETS-160
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیر کننده
میکروپلیت اواپراتور(تغلیظ کننده) میکروپلیت اواپراتور(تغلیظ کننده)

میکروپلیت اواپراتور(تغلیظ کننده)

مدل

: CRB-96
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتغلیظ کن
کربن کوتر کربن کوتر

کربن کوتر

مدل

: DCR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیتبخیر کننده و تغلیظ کنندهتبخیرکننده در خلاء