تجهیزات تصفیه و فیلتراسیون

تصفیه هوا اداری-HAP-B تصفیه هوا اداری-HAP-B

تصفیه هوا اداری-HAP-B

مدل

: HAP-B
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
تصفیه کننده گاز آرگون تصفیه کننده گاز آرگون

تصفیه کننده گاز آرگون

مدل

: CS-2200
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
دستگاه الکترودیالیز معکوس دستگاه الکترودیالیز معکوس

دستگاه الکترودیالیز معکوس

مدل

: 101
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا

دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا

مدل

: َAir P-120
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیونتصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوشمند هوا دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوشمند هوا

دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوشمند هوا

مدل

: ایر تاچ
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیونتصفیه کننده هوا
دستگاه مولد ازن دستگاه مولد ازن

دستگاه مولد ازن

مدل

: OZ-100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
سامانه کاویتاسیون سامانه کاویتاسیون

سامانه کاویتاسیون

مدل

: CBN_110
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیونتصفیه پساب سخت تخریب پذیر
سل غشایی بن بست سل غشایی بن بست

سل غشایی بن بست

مدل

: دی ای اف 250
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه