تجهیزات تصفیه و فیلتراسیون

تصفیه هوا اداری-HAP-B تصفیه هوا اداری-HAP-B

تصفیه هوا اداری-HAP-B

مدل

: HAP-B
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
تصفیه هوا بیمارستانی-HAP-C تصفیه هوا بیمارستانی-HAP-C

تصفیه هوا بیمارستانی-HAP-C

مدل

: HAP-C
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
دستگاه مولد ازن دستگاه مولد ازن

دستگاه مولد ازن

مدل

: OZ-100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
سامانه تصفیه هوا سامانه تصفیه هوا

سامانه تصفیه هوا

مدل

: نسیم 1000
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
سامانه تصفیه هوا سامانه تصفیه هوا

سامانه تصفیه هوا

مدل

: نسیم 100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
مجموعه آموزشی تصفیه آب خانگی مجموعه آموزشی تصفیه آب خانگی

مجموعه آموزشی تصفیه آب خانگی

مدل

: water purification
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه