سطح سنج، عمق سنج، تعادل سنج

آزمایش تعادل اجسام شناور آزمایش تعادل اجسام شناور

آزمایش تعادل اجسام شناور

مدل

: FM-E02
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجتعادل سنج اجسام شناور
سامانه مانیتورینگ ارتفاع سطح غیر تماسی (فراصوت) سامانه مانیتورینگ ارتفاع سطح غیر تماسی (فراصوت)

سامانه مانیتورینگ ارتفاع سطح غیر تماسی (فراصوت)

مدل

: SRF-US601
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجاندازه گیری تراز سطح آب
سطح سنج اولتراسونیک 6 کاناله با دیتالاگر و نرم افزار مربوطه (بدون سنسور) سطح سنج اولتراسونیک 6 کاناله با دیتالاگر و نرم افزار مربوطه (بدون سنسور)

سطح سنج اولتراسونیک 6 کاناله با دیتالاگر و نرم افزار مربوطه (بدون سنسور)

مدل

: CUL
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجسطح سنج نقطه ای