سطح سنج، عمق سنج، تعادل سنج

آزمایش تعادل اجسام شناور آزمایش تعادل اجسام شناور

آزمایش تعادل اجسام شناور

مدل

: FM-E02
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجتعادل سنج اجسام شناور
پروب موج سنج پروب موج سنج

پروب موج سنج

مدل

: WG-1
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجپروب موج سنج
سطح سنج اولتراسونیک 6 کاناله با دیتالاگر و نرم افزار مربوطه (بدون سنسور) سطح سنج اولتراسونیک 6 کاناله با دیتالاگر و نرم افزار مربوطه (بدون سنسور)

سطح سنج اولتراسونیک 6 کاناله با دیتالاگر و نرم افزار مربوطه (بدون سنسور)

مدل

: CUL
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجسطح سنج نقطه ای
لول متر آلتراسونیک لول متر آلتراسونیک

لول متر آلتراسونیک

مدل

: sonex LM
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسطح سنج، عمق سنج، تعادل سنجسطح سنج نقطه ای