مبدل

دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR

دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR

مدل

: TAC2038
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرمبدلمبدل زمان به دامنه بسیار دقیق