تجهیزات حفاری، آنالیز گل حفاری و سیالات مخزن

دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری

دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری

مدل

: KE-PPA-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات حفاری، آنالیز گل حفاری و سیالات مخزناندازه گیر نشست جامدات گل
دستگاه ترکیب کننده مجدد سیال دستگاه ترکیب کننده مجدد سیال

دستگاه ترکیب کننده مجدد سیال

مدل

: MF-IN-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات حفاری، آنالیز گل حفاری و سیالات مخزنترکیب مجدد سیال
کیت ریتورت کیت ریتورت

کیت ریتورت

مدل

: RK-D10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات حفاری، آنالیز گل حفاری و سیالات مخزنریتورت کیت