بارگذاری دینامیکی

ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر) ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر)

ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر)

مدل

: RD 208
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیآزمون ارتعاش خمشی و پیچشی
ارتعاشات پیچشی ارتعاشات پیچشی

ارتعاشات پیچشی

مدل

: RD 086
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیآزمون ارتعاش خمشی و پیچشی
ارتعاشات عرضی تیر ارتعاشات عرضی تیر

ارتعاشات عرضی تیر

مدل

: tm1022
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیارتعاش عرضی
ارتعاشات عرضی تیرها ارتعاشات عرضی تیرها

ارتعاشات عرضی تیرها

مدل

: RD 087
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیارتعاش عرضی
دستگاه ارتعاشات پیچشی دستگاه ارتعاشات پیچشی

دستگاه ارتعاشات پیچشی

مدل

: دستگاه ارتعاشات پیچشی
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیآزمون ارتعاش خمشی و پیچشی