تجهیزات مهندسی بافت

اتاق کشت بافت تحقیقاتی اتاق کشت بافت تحقیقاتی

اتاق کشت بافت تحقیقاتی

مدل

: GRT SET 10000G
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتکشت و امبدینگ بافت
اتاق کشت بافت تحقیقاتی اتاق کشت بافت تحقیقاتی

اتاق کشت بافت تحقیقاتی

مدل

: GRT SET 20000G
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتکشت و امبدینگ بافت
امبدینگ امبدینگ

امبدینگ

مدل

: ARSE-96-10
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتکشت و امبدینگ بافت
پنس حرارتی مدل DS9901 پنس حرارتی مدل DS9901

پنس حرارتی مدل DS9901

مدل

: DS9901
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتآماده ساز بافت
تجهیزات اتاق کشت بافت به صورت کیت تجهیزات اتاق کشت بافت به صورت کیت

تجهیزات اتاق کشت بافت به صورت کیت

مدل

: GRT SET 20000K
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتکشت و امبدینگ بافت
تجهیزات اتاق کشت بافت به صورت کیت تجهیزات اتاق کشت بافت به صورت کیت

تجهیزات اتاق کشت بافت به صورت کیت

مدل

: GRT SET 10000K
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتکشت و امبدینگ بافت
تکسچر آنالیزر تکسچر آنالیزر

تکسچر آنالیزر

مدل

: TE_009
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتبافت سنجسنجشگر بافت