لایه نشانی پاششی

کابین اسپری لعاب با آبشار آب 60*60 سانتیمتر کابین اسپری لعاب با آبشار آب 60*60 سانتیمتر

کابین اسپری لعاب با آبشار آب 60*60 سانتیمتر

مدل

: SGC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پاششیلایه نشانی به روش پاشش