لایه نشانی پاششی

دستگاه پودر پاش دستگاه پودر پاش

دستگاه پودر پاش

مدل

: PF100-Single
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پاششیلایه نشانی به روش پاشش
کابین اسپری لعاب با آبشار آب 60*60 سانتیمتر کابین اسپری لعاب با آبشار آب 60*60 سانتیمتر

کابین اسپری لعاب با آبشار آب 60*60 سانتیمتر

مدل

: SGC
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پاششیلایه نشانی به روش پاشش