آون، کوره، فر

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره الکتریکی و مافلی
var  کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی var  کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی

var کوره ذوب مجدد قوس تحت خلاء 1E-3 تک حفره ای 100 گرمی با الکترود غیر مصرفی

مدل

: VAR01E3
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره ذوب قوسی تحت خلا
vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5 vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5

vim - کوره ذوب القایی تحت خلاء 3 کیلویی با خلاء1E-5

مدل

: vim3e5
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره خلا، کوره خلا بالا
آون آون

آون

مدل

: GCA500
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند85 لیتری
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند25 لیتری
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: هوشمند 100 لیتری
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرفور (آون استریل کننده)
آون آون

آون

مدل

: هوشمند 55 لیتری
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرفور (آون استریل کننده)