تقویت کننده توان یا ولتاژ

تقویت کننده/ امپلی فایر  قدرت تک کاناله تقویت کننده/ امپلی فایر  قدرت تک کاناله

تقویت کننده/ امپلی فایر قدرت تک کاناله

مدل

: REP-PA T 150-1
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده توان یا ولتاژتقویت کننده قدرت