تجهیزات جانبی آزمون نور

آینه دوفامی محدوده طیف آبی آینه دوفامی محدوده طیف آبی

آینه دوفامی محدوده طیف آبی

مدل

: DMS-1520-B
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی
آینه دوفامی محدوده طیف قرمز آینه دوفامی محدوده طیف قرمز

آینه دوفامی محدوده طیف قرمز

مدل

: `DML-1520-R
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی
آینه مربعی 10x10 آینه مربعی 10x10

آینه مربعی 10x10

مدل

: BM-1010
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی
آینه مربعی 10x10 با عبور سه درصد آینه مربعی 10x10 با عبور سه درصد

آینه مربعی 10x10 با عبور سه درصد

مدل

: BM-301-1010
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی
آینه مربعی 10x10 با عبور یک درصد آینه مربعی 10x10 با عبور یک درصد

آینه مربعی 10x10 با عبور یک درصد

مدل

: BM-101-1010
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی
آینه مستطیلی 30x35 آینه مستطیلی 30x35

آینه مستطیلی 30x35

مدل

: BS-3035
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی