تشخیص و درمان تخصصی پزشکی

STIMULATOR  100MA        کنترل جریان STIMULATOR  100MA        کنترل جریان

STIMULATOR 100MA کنترل جریان

مدل

: ST6000
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
STIMULATOR  10MA         کنترل جریان STIMULATOR  10MA         کنترل جریان

STIMULATOR 10MA کنترل جریان

مدل

: ST5500
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
آنالیز کف پا (فوت مدیسنس) آنالیز کف پا (فوت مدیسنس)

آنالیز کف پا (فوت مدیسنس)

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
اسکنر سه بعدی پا اسکنر سه بعدی پا

اسکنر سه بعدی پا

مدل

: PT-3DScan FC6
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر سه بعدی پا
اسکنر سه بعدی کف پا اسکنر سه بعدی کف پا

اسکنر سه بعدی کف پا

مدل

: PT-3dPlantar FC2
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
اسکنر فشار آنالیز گیت اسکنر فشار آنالیز گیت

اسکنر فشار آنالیز گیت

مدل

: PT-GaitAnalyzer
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاندازه گیری پخش فشار پا
اسکنر فشار کف پا (دستگاه اندازه گیری توزیع فشار کف پا) اسکنر فشار کف پا (دستگاه اندازه گیری توزیع فشار کف پا)

اسکنر فشار کف پا (دستگاه اندازه گیری توزیع فشار کف پا)

مدل

: 4452f40
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
الکترو انسفالوگرافی 64 کانال الکترو انسفالوگرافی 64 کانال

الکترو انسفالوگرافی 64 کانال

مدل

: ewave64
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف