مجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگر

Power Case Power Case

Power Case

مدل

: مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی الکترونیک
آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی

آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی

مدل

: JO2020
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرسیستم آموزشی مخابرات آنالوگ/دیجیتال
آشنایی و کار با میز تست موتورپیچی و ترانس پیچی مدل آشنایی و کار با میز تست موتورپیچی و ترانس پیچی مدل

آشنایی و کار با میز تست موتورپیچی و ترانس پیچی مدل

مدل

: PFA-MTT12
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمیز آموزشی و تست موتورپیچی و ترانس پیچی