مجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگر

Power Case Power Case

Power Case

مدل

: مجموعه آموزشی خورشیدیPower Case
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی الکترونیک
آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی

آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی

مدل

: JO2020
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرسیستم آموزشی مخابرات آنالوگ/دیجیتال
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

مدل

: EPS9201
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی برق و قدرت