تجهیزات اندازه گیری مغزه حفاری

اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CF6000-Ac
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CF10000-Ac
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

مدل

: GPM-IN-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریاندازه گیر تراوش و تخلخل مغزه
دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک

دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک

مدل

: ReC-10-1L-ss
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک

دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک

مدل

: ReC-06-1L-AC
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک

دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک

مدل

: ReC-10-1L-AC
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
دستگاه نمونه گیری از جداکننده های چند فازی سرچاهی دستگاه نمونه گیری از جداکننده های چند فازی سرچاهی

دستگاه نمونه گیری از جداکننده های چند فازی سرچاهی

مدل

: SSB-ES30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
محفظه نگهدارنده سیال یک لیتری محفظه نگهدارنده سیال یک لیتری

محفظه نگهدارنده سیال یک لیتری

مدل

: TV-6-1-SS
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای
محفظه نگهدارنده سیال یک لیتری محفظه نگهدارنده سیال یک لیتری

محفظه نگهدارنده سیال یک لیتری

مدل

: TV-10-1-SS
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای