تجهیزات تداخل سنجی

چیدمان آموزشی تداخل‌سنج ماخ زندر چیدمان آموزشی تداخل‌سنج ماخ زندر

چیدمان آموزشی تداخل‌سنج ماخ زندر

مدل

: MIS-201
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج
مجموعه آزمایش اپتیک پیشرفته: تداخل سنج مایکلسون مجموعه آزمایش اپتیک پیشرفته: تداخل سنج مایکلسون

مجموعه آزمایش اپتیک پیشرفته: تداخل سنج مایکلسون

مدل

: AO_MI_01
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات تداخل سنجیتداخل سنج نوریتداخل سنج