تولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوا

ازن ژنراتور ازن ژنراتور

ازن ژنراتور

مدل

: LT10-Plasma
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
دستگاه اُزن ژنراتور دستگاه اُزن ژنراتور

دستگاه اُزن ژنراتور

مدل

: دونالی
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع) دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع)

دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع)

مدل

: LN2-20
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد نیتروژن مایع
ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0 ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

مدل

: AHG-2
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0-  فشار بالا ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0-  فشار بالا

ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0- فشار بالا

مدل

: HG-PEM-350
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0 ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

مدل

: HG-HPAEM-300
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
هیدروژن ژنراتور هیدروژن ژنراتور

هیدروژن ژنراتور

مدل

: HG-300PWM
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن