تولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوا

ازن ژنراتور ازن ژنراتور

ازن ژنراتور

مدل

: LT10-Plasma
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن

بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن

مدل

: ON-SolH2-20w
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت

تولید کننده اُزن 10 گرم در ساعت

مدل

: 10 گرم در ساعت - نیمه صنعتی
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید کننده ازن
دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع) دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع)

دستگاه تولید نیتروژن مایع (ازت مایع)

مدل

: LN2-20
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد نیتروژن مایع
دیگ بخار آزمایشگاهی دیگ بخار آزمایشگاهی

دیگ بخار آزمایشگاهی

مدل

: uop813
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواتولید بخار
ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0 ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

مدل

: AHG-2
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0-  فشار بالا ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0-  فشار بالا

ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0- فشار بالا

مدل

: HG-PEM-350
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0 ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

مدل

: HG-HPAEM-300
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
مولد هوای تمیز مولد هوای تمیز

مولد هوای تمیز

مدل

: Zero Air -100
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هواژنراتور هوا و نیتروژن