روان و رفتارشناسی

locomotion-Photobeam activity system locomotion-Photobeam activity system

locomotion-Photobeam activity system

مدل

: P.A6500
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیروان و رفتارشناسیمجموعه آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات
Y Maze Y Maze

Y Maze

مدل

: Y Maze2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیروان و رفتارشناسیماز خودکار
اندازه گیری حجم اندازه گیری حجم

اندازه گیری حجم

مدل

: p.m5550
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیروان و رفتارشناسیمجموعه آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات
پلاس میز پلاس میز

پلاس میز

مدل

: plus maze 2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیروان و رفتارشناسیسایر مازها