رفتارشناسی (ماز و جعبه)

Y Maze Y Maze

Y Maze

مدل

: Y Maze2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)ماز خودکار
پلاس میز پلاس میز

پلاس میز

مدل

: plus maze 2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)سایر مازها
بارنز میز بارنز میز

بارنز میز

مدل

: Barnez Maze2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)سایر مازها
تی میز تی میز

تی میز

مدل

: T Maze2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)سایر مازها
جعبه مطالعه رفتاری جعبه مطالعه رفتاری

جعبه مطالعه رفتاری

مدل

: MRZ.APN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)جعبه مضاعف ارزیابی
رادیال میز رادیال میز

رادیال میز

مدل

: Rm1.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)سایر مازها
روتومتر انداز کیری چرخیدن  چپ وراست موش روتومتر انداز کیری چرخیدن  چپ وراست موش

روتومتر انداز کیری چرخیدن چپ وراست موش

مدل

: RT-5300
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)روتارود و روتومتر
ویدیو ترکین video tracking ویدیو ترکین video tracking

ویدیو ترکین video tracking

مدل

: V.T8000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیرفتارشناسی (ماز و جعبه)سیستم های ردیاب و مونیتورینگ ویدئویی