شبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و باران

ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال

ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال

مدل

: PDER-DGPS
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
دستگاه تست باران 600 لیتری دستگاه تست باران 600 لیتری

دستگاه تست باران 600 لیتری

مدل

: RT600L
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانشبیه ساز باران
دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن

دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن

مدل

: SAFE-50
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
مجموعه یکپارچه حسگر-ثبات مجموعه یکپارچه حسگر-ثبات

مجموعه یکپارچه حسگر-ثبات

مدل

: FBA-1
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
میز لرزه شش جهته میز لرزه شش جهته

میز لرزه شش جهته

مدل

: 6D
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله