لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده

بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده

مدل

: بیوجار (ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی) با 8 عدد نگهدارنده
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر

بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر

مدل

: بیوجار - ظرف حمل نمونه پاتولوژی با ظرفیت 1.5 لیتر
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
جار رنگ آمیزی دربدار جار رنگ آمیزی دربدار

جار رنگ آمیزی دربدار

مدل

: جار رنگ آمیزی دربدار
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
سبد رنگ آمیزی دسته دار جار سبد رنگ آمیزی دسته دار جار

سبد رنگ آمیزی دسته دار جار

مدل

: سبد رنگ آمیزی دسته دار جار
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
ست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزی ست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزی

ست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزی

مدل

: ست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزیست رنگ آمیزی 12 عددی با نگهدارنده فلزی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
ست رنگ آمیزی 3 عددی با نگهدارنده فلزی ست رنگ آمیزی 3 عددی با نگهدارنده فلزی

ست رنگ آمیزی 3 عددی با نگهدارنده فلزی

مدل

: ست رنگ آمیزی 3 عددی با نگهدارنده فلزی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی
ظرف حمل نمونه پاتولوژی (ظرف حمل هوایی، زمینی، دریایی) با 5 عدد نگهدارنده ظرف حمل نمونه پاتولوژی (ظرف حمل هوایی، زمینی، دریایی) با 5 عدد نگهدارنده

ظرف حمل نمونه پاتولوژی (ظرف حمل هوایی، زمینی، دریایی) با 5 عدد نگهدارنده

مدل

: ظرف حمل نمونه پاتولوژی (ظرف حمل هوایی، زمینی، دریایی) با 5 عدد نگهدارنده
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفبیوجار، ست رنگ آمیزی