لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

مدل

: درب لوله قطر 12mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی

مدل

: درب لوله قطر 16mm مدل لبه دار (قارچی) - بسته 200 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی

درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی

مدل

: درب لوله قطر13mm مدل لبه دار(قارچی)-بسته 200عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

مدل

: لوله CBC مدرج درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی

مدل

: لوله CBC مدرج شفاف درب فشاری PP بدون ماده ضد انعقاد - بسته 400 عددی
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله آزمایش درپیچدار لوله آزمایش درپیچدار

لوله آزمایش درپیچدار

مدل

: 180*18
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله آزمایش درپیچدار لوله آزمایش درپیچدار

لوله آزمایش درپیچدار

مدل

: 100*12
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله آزمایش درپیچدار لوله آزمایش درپیچدار

لوله آزمایش درپیچدار

مدل

: 200*20
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله آزمایش درپیچدار لوله آزمایش درپیچدار

لوله آزمایش درپیچدار

مدل

: 200*30
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار
لوله آزمایش درپیچدار لوله آزمایش درپیچدار

لوله آزمایش درپیچدار

مدل

: 200*24
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیلوله آزمایش و میکروتیوبلوله آزمایش درپیچ دار