لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: شیشه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: فلزی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6012
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر در ساعت

مدل

: v1003
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت تمام استیل آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت تمام استیل

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8 لیتر در ساعت تمام استیل

مدل

: 6008
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری