لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس

آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از یک میکروزیمنس

مدل

: 6204G
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

مدل

: 6204
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک  2 لیتر در ساعت آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک  2 لیتر در ساعت

آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک 2 لیتر در ساعت

مدل

: دوبارتقطیر2لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک با دوکندانسور 2لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک با دوکندانسور 2لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک با دوکندانسور 2لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر2لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبارتقطیر تمام اتوماتیک با دو کندانسور 4 لیتر در ساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیر تمام اتوماتیک با دو کندانسور 4 لیتر در ساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیر تمام اتوماتیک با دو کندانسور 4 لیتر در ساعت

مدل

: دوبارتقطیر4لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 4لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 4لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 4لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر4لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 8لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 8لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبارتقطیرتمام اتوماتیک 8لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر8لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر