لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن

بسته آموزشی مولد خورشیدی هیدروژن

مدل

: ON-SolH2-20w
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0 ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

مدل

: AHG-2
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0-  فشار بالا ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0-  فشار بالا

ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون (PEM) با ظرفیت ml.min-1 350-0- فشار بالا

مدل

: HG-PEM-350
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0 ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

مدل

: HG-HPAEM-300
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن
هیدروژن ژنراتور هیدروژن ژنراتور

هیدروژن ژنراتور

مدل

: HG-300PWM
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هواتولید کننده یا جداکننده گاز، حباب و هوامولد هیدروژن