مخزن نیتروژن مایع

تله نیتروژن مایع تله نیتروژن مایع

تله نیتروژن مایع

مدل

: LN2Trap FP100
عمومی و پشتیبانیمخزن، کپسول و مولد گاز، بخار و هوامخزن نیتروژن مایعتله نیتروژن مایع