لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

هود لامینار هود لامینار

هود لامینار

مدل

: هود لامینار میکروبی عرض 90 (کلاس II)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار کلاس II
هود لامینار هود لامینار

هود لامینار

مدل

: LM 960
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار کلاس II
هود لامینار عرض 100 - مجهز به فیلتر اصلی هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 99/99 درصد و پیش فیلتر هود لامینار عرض 100 - مجهز به فیلتر اصلی هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 99/99 درصد و پیش فیلتر

هود لامینار عرض 100 - مجهز به فیلتر اصلی هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 99/99 درصد و پیش فیلتر

مدل

: کلاس II
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار کلاس II
هود لامینار عرض 120 - مجهز به فیلتر اصلی هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 99/99 درصد و پیش فیلتر هود لامینار عرض 120 - مجهز به فیلتر اصلی هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 99/99 درصد و پیش فیلتر

هود لامینار عرض 120 - مجهز به فیلتر اصلی هپا برای جذب ذرات تا 0/3 میکرون و راندمان 99/99 درصد و پیش فیلتر

مدل

: کلاس II
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار کلاس II
هود لامینار عرض100 هود لامینار عرض100

هود لامینار عرض100

مدل

: v1078
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار کلاس II