لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

اتاق کشت بافت 30000 مدل A+ اتاق کشت بافت 30000 مدل A+

اتاق کشت بافت 30000 مدل A+

مدل

: NST T C 30000-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاق کشت بافت
سیستم تولیدکننده پاو سیستم تولیدکننده پاو

سیستم تولیدکننده پاو

مدل

: KFP-P1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاق کشت بافت