لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

آشکار ساز BGO سایز 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

آشکار ساز BGO سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

آشکار ساز BGO سایز 63mm x63mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 2 اینچ در 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 3 اینچ در 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 63mm x 63mm آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 63mm x 63mm

آشکار ساز یدور سدیم NaI-Tl سایز 63mm x 63mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 2 اینچ آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 2 اینچ

آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 2 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 3 اینچ آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 3 اینچ

آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 3 اینچ

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 40mm x 40mm آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 40mm x 40mm

آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب