لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 1000 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 1000 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 1000 وات

مدل

: RPG10BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 2000 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 2000 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 2000 وات

مدل

: RPG20BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 5000 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 5000 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 5000 وات

مدل

: RPG50BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 600 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 600 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 600 وات

مدل

: RPG06BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی