پره ها

پره پراکنشی به قطر 100 میلی متر پره پراکنشی به قطر 100 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 100 میلی متر

مدل

: DB100
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر 150 میلی متر پره پراکنشی به قطر 150 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 150 میلی متر

مدل

: DB150
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر 25 میلی متر(هابدار) پره پراکنشی به قطر 25 میلی متر(هابدار)

پره پراکنشی به قطر 25 میلی متر(هابدار)

مدل

: DB25
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر 35 میلی متر پره پراکنشی به قطر 35 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 35 میلی متر

مدل

: DB35
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر 50 میلی متر پره پراکنشی به قطر 50 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 50 میلی متر

مدل

: DB50
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر 75  میلی متر(بدون هاب) پره پراکنشی به قطر 75  میلی متر(بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر 75 میلی متر(بدون هاب)

مدل

: DB75
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر200 میلی متر پره پراکنشی به قطر200 میلی متر

پره پراکنشی به قطر200 میلی متر

مدل

: DB200
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر250 میلی متر(بدون هاب) پره پراکنشی به قطر250 میلی متر(بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر250 میلی متر(بدون هاب)

مدل

: DB250
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر300 میلی متر (بدون هاب) پره پراکنشی به قطر300 میلی متر (بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر300 میلی متر (بدون هاب)

مدل

: DB300
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره پراکنشی به قطر350 میلی متر( بدون هاب) پره پراکنشی به قطر350 میلی متر( بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر350 میلی متر( بدون هاب)

مدل

: DB350
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره