پره و شفت

پره U شکل آزمایشگاهی پره U شکل آزمایشگاهی

پره U شکل آزمایشگاهی

مدل

: U40
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر 100 میلی متر پره پراکنشی به قطر 100 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 100 میلی متر

مدل

: DB100
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر 150 میلی متر پره پراکنشی به قطر 150 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 150 میلی متر

مدل

: DB150
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر 25 میلی متر(هابدار) پره پراکنشی به قطر 25 میلی متر(هابدار)

پره پراکنشی به قطر 25 میلی متر(هابدار)

مدل

: DB25
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر 35 میلی متر پره پراکنشی به قطر 35 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 35 میلی متر

مدل

: DB35
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر 50 میلی متر پره پراکنشی به قطر 50 میلی متر

پره پراکنشی به قطر 50 میلی متر

مدل

: DB50
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر 75  میلی متر(بدون هاب) پره پراکنشی به قطر 75  میلی متر(بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر 75 میلی متر(بدون هاب)

مدل

: DB75
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر200 میلی متر پره پراکنشی به قطر200 میلی متر

پره پراکنشی به قطر200 میلی متر

مدل

: DB200
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر250 میلی متر(بدون هاب) پره پراکنشی به قطر250 میلی متر(بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر250 میلی متر(بدون هاب)

مدل

: DB250
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره
پره پراکنشی به قطر300 میلی متر (بدون هاب) پره پراکنشی به قطر300 میلی متر (بدون هاب)

پره پراکنشی به قطر300 میلی متر (بدون هاب)

مدل

: DB300
مواد و قطعات آزمایشگاهیقطعات فلزی و مکانیکیپره و شفتانواع پره