سرم و آنتی بیوتیک

قرص (دیسک) آنتی بیوگرام قرص (دیسک) آنتی بیوگرام

قرص (دیسک) آنتی بیوگرام

مدل

: کروموژن
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیسرم و آنتی بیوتیکآنتی بیوتیک