سرم و آنتی بیوتیک

سرم FBS سرم FBS

سرم FBS

مدل

: گرید آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیسرم و آنتی بیوتیکسرم گاوی
قرص (دیسک) آنتی بیوگرام قرص (دیسک) آنتی بیوگرام

قرص (دیسک) آنتی بیوگرام

مدل

: کروموژن
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیسرم و آنتی بیوتیکآنتی بیوتیک