قطعات سرامیکی

رینگ فریتی Mn-Zn رینگ فریتی Mn-Zn

رینگ فریتی Mn-Zn

مدل

: M85
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات سرامیکیقطعات سرامیکیسرامیک های ماشین کاری شونده
ّفریت های مغناطیسی ّفریت های مغناطیسی

ّفریت های مغناطیسی

مدل

: فریت لیتیومی A14
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات سرامیکیقطعات سرامیکیسرامیک های ماشین کاری شونده