لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

تخلخل سنج  هلیمی تخلخل سنج  هلیمی

تخلخل سنج هلیمی

مدل

: HP508I
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: FPHeP-150
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: PHeP-150
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: HPHeP-2000
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: PO-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: PO-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

مدل

: POC-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنـج هلیوم تخلخل سنـج هلیوم

تخلخل سنـج هلیوم

مدل

: PO-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

مدل

: KE-GPO-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی