لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجاندازه گیر میزان تخلخل / تراوش تحت فشار