نمایشگرها و پخش کننده تصویر

کنترل کننده و نمایشگر دیجیتال کنترل کننده و نمایشگر دیجیتال

کنترل کننده و نمایشگر دیجیتال

مدل

: TP2-CA
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکینمایشگرها و پخش کننده تصویرنمایشگر لامپ پرتوی کاتدی