لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی) دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی)

دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی)

مدل

: KAN2
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک
دستگاه ماسک الاینر دو طرفه ( فول امکانات مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی) دستگاه ماسک الاینر دو طرفه ( فول امکانات مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی)

دستگاه ماسک الاینر دو طرفه ( فول امکانات مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی)

مدل

: KAN-2dp
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک