لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات) دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات)

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات)

مدل

: KDL-365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی
دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

مدل

: KDL-365h
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی