مودم و آنتن مخابراتی، موجبر

مبدل آنالوگ به دیجیتال مبدل آنالوگ به دیجیتال

مبدل آنالوگ به دیجیتال

مدل

: 4010
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمودم و آنتن مخابراتی، موجبرمبدل سیگنال
مجموعه آزمایشگاهی آنتن مجموعه آزمایشگاهی آنتن

مجموعه آزمایشگاهی آنتن

مدل

: 101
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمودم و آنتن مخابراتی، موجبرآنتن ریزموج