لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

مدل

: FGA-P400
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-N100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-P100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

مدل

: FGA-N200
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

مدل

: FGA-P200
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 4 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 4 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 4 سنسور دما

مدل

: FGA-N400
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر  دما و رطوبت دیتالاگر  دما و رطوبت

دیتالاگر دما و رطوبت

مدل

: 2کاناله
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر دما دیتالاگر دما

دیتالاگر دما

مدل

: TDAQ02 دوکاناله
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر دما و رطوبت دیتالاگر دما و رطوبت

دیتالاگر دما و رطوبت

مدل

: 4 کاناله
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت