لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی

راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی

مدل

: MA-VD20
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو
عملگر پیزو الکتریک عملگر پیزو الکتریک

عملگر پیزو الکتریک

مدل

: VMP190
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو
کمند ( کشنده دریچه گاز موتور) کمند ( کشنده دریچه گاز موتور)

کمند ( کشنده دریچه گاز موتور)

مدل

: کمند
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو