توانبخشی محرک الکتریکی و مغناطیسی

دستگاه تحریک کننده الکتریکی8 کاناله مغز کیفیت بالا با قابلیت تحریک متناوب کاربرد تحقیقاتی دستگاه تحریک کننده الکتریکی8 کاناله مغز کیفیت بالا با قابلیت تحریک متناوب کاربرد تحقیقاتی

دستگاه تحریک کننده الکتریکی8 کاناله مغز کیفیت بالا با قابلیت تحریک متناوب کاربرد تحقیقاتی

مدل

: برین استم II
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیتوانبخشی محرک الکتریکی و مغناطیسی