لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل پایه آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل پایه

آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل پایه

مدل

: PSA-101
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی برق و قدرت
آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل تکمیلی آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل تکمیلی

آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل تکمیلی

مدل

: PSA-102
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی برق و قدرت
آموزنده تحلیل سیستم های انرژی آموزنده تحلیل سیستم های انرژی

آموزنده تحلیل سیستم های انرژی

مدل

: PSA-105
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی برق و قدرت
آموزنده جامع بررسی سیستم های قدرت آموزنده جامع بررسی سیستم های قدرت

آموزنده جامع بررسی سیستم های قدرت

مدل

: PSA-104
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش و سامانه آموزشی برق، الکترونیک، کنترل فرآیند و عملگرمجموعه آموزشی برق و قدرت