لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-30
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-20
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی

ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی

مدل

: ESCR
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی