لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

قالب شکل دهی پوسته قالب شکل دهی پوسته

قالب شکل دهی پوسته

مدل

: SF-01
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید و شکل دهی آزمایشگاهی مواد فلزیشکل دهی فلزات