لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آنالیز عنصری فلزات (پرتابل) آنالیز عنصری فلزات (پرتابل)

آنالیز عنصری فلزات (پرتابل)

مدل

: Ara Port Scan
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریآنالیز عنصری 
تله طلا مخصوص جیوه تله طلا مخصوص جیوه

تله طلا مخصوص جیوه

مدل

: Mercury Trap-3000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریآنالیز عنصری