لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: Standard (نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: NanoVac
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

مدل

: STANDARD NEW(نسل جدید)
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی - AFM

مدل

: آموزشی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی آموزشی میکروسکوپ نیروی اتمی آموزشی

میکروسکوپ نیروی اتمی آموزشی

مدل

: Educational AFM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی زیستی میکروسکوپ نیروی اتمی زیستی

میکروسکوپ نیروی اتمی زیستی

مدل

: Bio AFM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
نرم افزار میکروسکوپ نیروی اتمی نرم افزار میکروسکوپ نیروی اتمی

نرم افزار میکروسکوپ نیروی اتمی

مدل

: ARA-AFM Software Upgrade 2021
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
کیت Experts کیت Experts

کیت Experts

مدل

: Experts Kit
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی
کیت Fly کیت Fly

کیت Fly

مدل

: Fly Kit
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزمیکروسکوپ های پروبی و تونلی روبشیمیکروسکوپ نیروی اتمی