اندازه گیر بطری

آزمون ایستایی آزمون ایستایی

آزمون ایستایی

مدل

: GBT30
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیر بطریتجهیزات اندازه گیری بطری
ارتفاع سنج و عمق سنج بطری PET ، قوطی و شیشه ای ارتفاع سنج و عمق سنج بطری PET ، قوطی و شیشه ای

ارتفاع سنج و عمق سنج بطری PET ، قوطی و شیشه ای

مدل

: HDT
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیر بطریتجهیزات اندازه گیری بطری
برش بطری PET برش بطری PET

برش بطری PET

مدل

: hwbc4m
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیر بطریتجهیزات اندازه گیری بطری
تست نشتی دربندی تست نشتی دربندی

تست نشتی دربندی

مدل

: SST
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیر بطریتجهیزات اندازه گیری بطری
جدول حجم گاز جدول حجم گاز

جدول حجم گاز

مدل

: FHT
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیر بطریتجهیزات اندازه گیری بطری